BibTeX records: Martin Triska

download as .bib file

@article{DBLP:journals/bioinformatics/TriskaGSMT13,
 author  = {Martin Triska and
        David Grocutt and
        James Southern and
        Denis J. Murphy and
        Tatiana V. Tatarinova},
 title   = {\emph{cisExpress}: motif detection in {DNA} sequences},
 journal  = {Bioinform.},
 volume  = {29},
 number  = {17},
 pages   = {2203--2205},
 year   = {2013},
 url    = {https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btt366},
 doi    = {10.1093/bioinformatics/btt366},
 timestamp = {Mon, 02 Mar 2020 00:00:00 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/bioinformatics/TriskaGSMT13.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics