BibTeX record journals/cee/LiuLK13

download as .bib file

@article{DBLP:journals/cee/LiuLK13,
 author  = {Hongjun Liu and
        Da Lin and
        Abdurahman Kadir},
 title   = {A novel data hiding method based on deoxyribonucleic acid coding},
 journal  = {Computers {\&} Electrical Engineering},
 volume  = {39},
 number  = {4},
 pages   = {1164--1173},
 year   = {2013},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2013.01.017},
 doi    = {10.1016/j.compeleceng.2013.01.017},
 timestamp = {Mon, 05 Jun 2017 20:45:17 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/cee/LiuLK13},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics