BibTeX record journals/corr/KerschbaumBS14

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/KerschbaumBS14,
 author  = {Florian Kerschbaum and
        Martin Beck and
        Dagmar Sch{\"{o}}nfeld},
 title   = {Inference Control for Privacy-Preserving Genome Matching},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1405.0205},
 year   = {2014},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1405.0205},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1405.0205},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:47:58 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/KerschbaumBS14.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics