BibTeX record journals/corr/VuMM16

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/VuMM16,
 author  = {Tiep Huu Vu and
        Hojjat Seyed Mousavi and
        Vishal Monga},
 title   = {Adaptive matching pursuit for sparse signal recovery},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1610.08495},
 year   = {2016},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1610.08495},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1610.08495},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:47:16 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/VuMM16.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics