BibTeX record journals/ascom/PerraudinDKS19

download as .bib file

@article{DBLP:journals/ascom/PerraudinDKS19,
 author  = {Nathana{\"{e}}l Perraudin and
        Micha{\"{e}}l Defferrard and
        Tomasz Kacprzak and
        Raphael Sgier},
 title   = {DeepSphere: Efficient spherical convolutional neural network with
        HEALPix sampling for cosmological applications},
 journal  = {Astron. Comput.},
 volume  = {27},
 pages   = {130--146},
 year   = {2019},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.ascom.2019.03.004},
 doi    = {10.1016/j.ascom.2019.03.004},
 timestamp = {Mon, 22 Feb 2021 15:13:31 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/ascom/PerraudinDKS19.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics