BibTeX record journals/bioinformatics/XieZQXLLLMMZDDL19

download as .bib file

@article{DBLP:journals/bioinformatics/XieZQXLLLMMZDDL19,
 author  = {Shengsong Xie and
        Qin Zhu and
        Wubin Qu and
        Zhong Xu and
        Xiangdong Liu and
        Xinyun Li and
        Shijun Li and
        Wubin Ma and
        Yiliang Miao and
        Lisheng Zhang and
        Xiaoyong Du and
        Wuzi Dong and
        Haiwei Li and
        Changzhi Zhao and
        Yunlong Wang and
        Yaping Fang and
        Shuhong Zhao},
 title   = {sRNAPrimerDB: comprehensive primer design and search web service for
        small non-coding RNAs},
 journal  = {Bioinform.},
 volume  = {35},
 number  = {9},
 pages   = {1566--1572},
 year   = {2019},
 url    = {https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty852},
 doi    = {10.1093/bioinformatics/bty852},
 timestamp = {Tue, 29 Dec 2020 18:17:30 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/bioinformatics/XieZQXLLLMMZDDL19.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics