BibTeX record journals/corr/JiaoHFW17

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/JiaoHFW17,
 author  = {Jiantao Jiao and
        Yanjun Han and
        Irena Fischer{-}Hwang and
        Tsachy Weissman},
 title   = {Estimating the Fundamental Limits is Easier than Achieving the Fundamental
        Limits},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1707.01203},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1707.01203},
 eprinttype = {arXiv},
 eprint  = {1707.01203},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:59 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/JiaoHFW17.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics