BibTeX record journals/dam/Rodriguez06

download as .bib file

@article{DBLP:journals/dam/Rodriguez06,
 author  = {Juan A. Rodr{\'{\i}}guez{-}Vel{\'{a}}z{\'{a}}uez},
 title   = {The (alpha, beta, s, t)-diameter of graphs: {A} particular case of
        conditional diameter},
 journal  = {Discret. Appl. Math.},
 volume  = {154},
 number  = {14},
 pages   = {2024--2031},
 year   = {2006},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.dam.2006.04.001},
 doi    = {10.1016/j.dam.2006.04.001},
 timestamp = {Thu, 11 Feb 2021 23:23:10 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/dam/Rodriguez06.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics