BibTeX record journals/jsjkx/XuZP18

download as .bib file

@article{DBLP:journals/jsjkx/XuZP18,
 author  = {Zhuobin Xu and
        Haishan Zheng and
        Zhuhong Pan},
 title   = {{\unicode{22522}}{\unicode{20110}}{\unicode{25913}}{\unicode{36827}}{\unicode{33258}}{\unicode{32534}}{\unicode{30721}}{\unicode{22120}}{\unicode{30340}}{\unicode{25991}}{\unicode{26412}}{\unicode{20998}}{\unicode{31867}}{\unicode{31639}}{\unicode{27861}}
        (Improved Autoencoder Based Classification Algorithm for Text)},
 journal  = {{\unicode{35745}}{\unicode{31639}}{\unicode{26426}}{\unicode{31185}}{\unicode{23398}}},
 volume  = {45},
 number  = {6},
 pages   = {208--210},
 year   = {2018},
 url    = {https://doi.org/10.11896/j.issn.1002-137X.2018.06.037},
 doi    = {10.11896/j.issn.1002-137X.2018.06.037},
 timestamp = {Thu, 12 Mar 2020 12:33:43 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/jsjkx/XuZP18.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics